Đội ngũ viên chức

01/11/2019 18:30:27 | Người đăng tin: admin
STT Nhiệm vụ Họ và tên
1

1. Công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng:

- Phối hợp Phòng Quản lý đào tạo Đại học và Sau đại học, các Khoa chuyên môn đánh giá các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng cấp chương trình và cấp cơ sở giáo dục.

2. Công tác Khảo thí:

Quản lý, giám sát công tác nhập điểm;

- Xuất danh sách, lịch thi;

- Thông tin đến sinh viên các vấn đề liên quan đến công tác thi;

- Quản lý chiết tính của giảng viên và chuyên viên;

- Thu nhận đơn và lập danh sách phúc khảo, hoãn thi, cải thiện;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ thi;

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

ThS. Trịnh Trung Hiếu

Chuyên viên

2

1. Công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng:

- Chủ trì tham mưu và phối hợp cùng các đơn vị xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;

- Tham gia các nhóm công tác chuyên trách Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục;

- Lưu trữ các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng.

2. Công tác Khảo thí:

Tiếp nhận, bảo quản, quản lý in sao, bàn giao đề thi, hồ sơ thi cho các đơn vị liên quan;

- Phối hợp tổ chức thi, tham gia coi thi, giám sát theo phân công;

- Báo cáo công tác Đảng;

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

ThS. Trần Nhật My

Chuyên viên

3

1. Công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng:

- Tham mưu xây dựng, rà soát các quy định, quy trình liên quan công tác thi, chuẩn đầu ra;

- Xây dựng các kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và các hoạt động đảm bảo chất lượng.

2. Công tác Khảo thí:

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi;

- Quản lý, bàn giao văn phòng phẩm cho các Khoa chuyên môn tổ chức thi;

- Lưu trữ hồ sơ thi, quản lý phòng Hội đồng thi, giám sát thi;

- Quản lý chuẩn đầu ra cho sinh viên;

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

CN. Danh Ngọc Bình

Chuyên viên

4

1. Công tác tổng hợp:

- Tham mưu lập và xây dựng kế hoạch;

- Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm;

- Ghi biên bản các cuộc họp, lưu trữ hành chính theo quy định;

- Giám sát thi.

2. Công tác hành chính:

- Quản lý tài sản, văn phòng phẩm;

- Theo dõi chấm công, thanh toán các khoản theo quy định;

- Khánh tiết, hoạt động công đoàn, thi đua, khen thưởng;

- Phối hợp cùng các chuyên viên khác chuẩn bị các điều kiện và thủ tục tổ chức thi theo quy định;

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

CN. Hà Bích Thùy

Chuyên viên

5

1. Công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng:

- Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện và hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài cấp chương trình và cấp cơ sở giáo dục;

- Lấy ý kiến các bên liên quan.

2. Công tác Khảo thí:

- Phối hợp tổ chức thi, tiếp nhận, bảo quản, bàn giao bài thi cho các đơn vị liên quan và giảng viên chấm thi;

- Giám sát thi, quản lý công tác tốt nghiệp;

- Hỗ trợ quản lý nhập điểm, xuất danh sách, lịch thi;

- Phân công cán bộ coi thi, giám sát nhập điểm;

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

CN. Võ Ánh Trân

Chuyên viên

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE