Giới Thiệu Chung

31/10/2019 11:03:32 | Người đăng tin: admin

1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng chính quy và hệ không chính quy, dịch vụ liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

2. Nhiệm vụ:
    a) Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Gia dục và Đào tạo. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định và kiểm định chất lượng.
    b) Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp.
    c) Tổ chức thi học kỳ, xếp lịch thi, nhập điểm thi.
    d) Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng.
    e) Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn quản lý ngân hàng đề thi, nhân sao đề thi.
    f) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    g) Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE