no-image.png

Các quy định về đảm bảo chất lượng...

Tác giả: admin || Thời gian: 01-11-2019 15:49:22

Mời tải trong File đính kèm !...

no-image.png

Văn bản đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng...

Tác giả: admin || Thời gian: 01-11-2019 15:47:53

Mời tải trong File đính kèm !...

no-image.png

Quy định về hồ sơ công tác của Giảng viên...

Tác giả: admin || Thời gian: 01-11-2019 15:46:57

Mời tải trong File đính kèm !...

no-image.png

Kế hoạch lấy ý kiến người học...

Tác giả: admin || Thời gian: 01-11-2019 15:46:05

Mời tải trong File đính kèm !...

no-image.png

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất ...

Tác giả: admin || Thời gian: 01-11-2019 15:45:07

Mời tải trong File đính kèm !...

no-image.png

Công khai theo thông tư 09...

Tác giả: admin || Thời gian: 01-11-2019 15:43:15

Mời tải trong File đính kèm !...