Công khai năm học 2019 - 2020

05/01/2021 14:50:37 | Người đăng tin: lqnhuong

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

  - Thông tư số: 36/2017/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  - Hướng dẫn thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

   1.1 Cam kết chất lượng giáo dục

        a) Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ đạt được từng CTĐT(Mục 1).

       b) Chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

       c) Chương trình đào tạo khóa 5

    1.2 Cam kết chất lượng giáo dục

       a) Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành(Mục 8).

       b) Công khai thông tin đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

     2.1 Thông tin cơ sở vật chất năm học 2019-2020

     2.2 Thông tin đội ngũ giảng viên năm học 2019-2020

3. Công khai thu chi  tài chính:

    3.1 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm 2019-2020

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE