Chức năng nhiêm vụ

23/03/2021 14:02:51 | Người đăng tin: lqnhuong

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi toàn trường nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường (Công tác quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục).

Nhiệm vụ

a) Xây dựng và trình Ban Giám hiệu phê duyệt các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

b) Chủ trì xây dựng và triển khai chiến lược đảm bảo chất lượng của Nhà trường; hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng ở các đơn vị trong Nhà trường.

c) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Nhà trường; quản lý và giám sát hoạt động của mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của Nhà trường tại các đơn vị.

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan.

e) Phối hợp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác đảm bảo chất lượng cho cán bộ, viên chức, nhân viên của Nhà trường.

g) Chủ trì xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng; quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng; thống kê và báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất lượng theo quy định.

h) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ đánh giá, rà soát, hiệu chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu kiểm định.

i) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo quy định kiểm định.

k) Nghiên cứu, đề xuất, triển khai xây dựng chương trình đào tạo tích hợp từ thiết kế đến vận hành theo tiêu chuẩn CDIO.

l) Tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá.

m) Phối hợp các đơn vị liên quan dự giờ, thi giảng, thao giảng đánh giá chất lượng giờ giảng của giảng viên theo quy định.

n) Chủ trì việc thực hiện ba công khai hằng năm theo quy định.

2. Công tác Kiểm định chất lượng

a) Xây dựng và trình Ban Giám hiệu phê duyệt các văn bản quy định và hướng dẫn của Nhà trường về công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng giáo dục.

b) Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế đối với chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục.

c) Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục; đầu mối tổ chức công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

d) Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài.

e) Xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và đăng ký kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế.

g) Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tham gia các bảng xếp hạng đại học trong nước và quốc tế có uy tín.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE