Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo

01/07/2021 10:35:35 | Người đăng tin: lqnhuong

Quyết định ban hành Quy trình thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng CTĐT: Quyết định

Quy trình thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng CTĐT:Quy trình

Mẫu 1: Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá:BM 01 File word: BM01

Mẫu 2: Kế hoạch tự đánh giá CTĐT: BM 02 File word: BM02

Mẫu 3: Kế hoạch phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng: BM 03 File word: BM03

Mẫu 4: Phiếu đánh giá tiêu chí đối với các CTĐT TĐG theo thông tư 04/2016: BM 04 File word: BM04

Mẫu 5: Bìa báo cáo TĐG CTĐT: BM 05 File word: BM05

Mẫu 6: Báo cáo TĐG CTĐT: BM 06 File word: BM06

Mẫu 7: Bảng tổng hợp kết quả TĐG CTĐT đánh giá theo thông tư 04/2016: BM 07 File word: BM07

Mẫu 8: Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT: BM 08 File word: BM08

Mẫu 9: Danh mục minh chứng: BM 09 File word: BM09

Mẫu 10: Báo cáo đánh giá tiêu chuẩn: BM 10 File word: BM10

Mẫu 11: Kế hoạch làm việc của Nhóm CTCT: BM 11 File word: BM11

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE