Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Thông báo về việc nhận đơn đăng ký tham dự kỳ thi phụ HK1, năm học 2019 - 2020 Nghị định 01/TB-ĐHKG 10/01/2020 Trường
2 Quyết định ban hành Quy định điều kiện tốt nghiệp đối với người học tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 526/QĐ-ĐHKG 26/08/2019 Trường
3 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 435/QĐ-ĐHKG 12/07/2019 Trường
4 Về việc ban hành Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 30/QĐ-ĐHKG 22/02/2016 Trường
5 Ban hành Điều lệ trường đại học Quyết định 70/2014/QĐ-TTg 22/07/2015 Bộ